NEW!!! “Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών: Riq II”

Με χαρά ανακοινώνω στους φίλους δασκάλους και μαθητές μου την νέα μου Μέθοδο για το Riq με τίτλο: “Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών: Riq II” ISMN 979-0-9016091-6-7

I am happy to announce to my teachers and students my new Method of Traditional Percussion Instruments: Riq II – ISMN 979-0-9016091-6-7
______________________

Το παρόν βιβλίο μου αποτελεί συνέχεια της «Μεθόδου Παραδοσιακών Κρουστών Riq I». Στη Μέθοδο, παρουσιάζονται, με προοδευτική δυσκολία, μέσα από Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών Riq IIολοκληρωμένες συνθέσεις και σπουδές ειδικά γραμμένες για Riq, τεχνικές οργανοχρησίας, που αφενός χρησιμοποιούνται στον παραδοσιακό τρόπο παιξίματος του οργάνου και αφετέρου αποτελούν δάνεια εξελιγμένων τεχνικών διάφορων Frame Drums (π.χ. Tar, Bendir, Kanjira, Tombak κ.ά.).

Για την σωστή απόδοση των χτυπημάτων-ήχων στο όργανο χρησιμοποιούνται στοχευμένες, σαφείς οδηγίες και μουσικά παραδείγματα που αναλύουν τον τρόπο παιξίματος των δαχτύλων στο σώμα και στα ζίλια του οργάνου. Για την μουσική καταγραφή της Μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν και στην παρούσα Μέθοδο στοιχεία της Ευρωπαϊκής Μουσικής Σημειογραφίας καθώς και πρωτότυπα σημάδια τα οποία επεξηγούνται αναλυτικά σε κάθε ενότητα, με στόχο την απροβλημάτιστη ανάγνωση της παρτιτούρας από μαθητές ή από όποιον μουσικό θέλει να αποκτήσει επιπρόσθετες γνώσεις που αφορούν νέες τεχνικές για την οργανοχρησία του Riq. Με αυτό τον τρόπο, ο μαθητής μπορεί να επικεντρώσει τη μελέτη του σε κάθε νέα τεχνική και μέσω των ασκήσεων και των κομματιών που εμπεριέχονται στη Μέθοδο (Solos & Duos) να τις εντάξει με επιτυχία στο παίξιμό του.

Η Μέθοδος είναι προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σύγχρονων διδακτικών αρχών, όπως της δημιουργίας των κινήτρων μάθησης, της πολυαισθητηριακής μάθησης και της ανάπτυξης κριτικής σκέψης. Πρωταρχικός στόχος παραμένει η γραπτή κωδικοποίηση και αποτύπωση των διαφόρων χτυπημάτων και τεχνικών με αποτέλεσμα να περιοριστεί το άγχος των απομνημονευτικών διαδικασιών της προφορικής παράδοσης, με το οποίο επιφορτιζόταν ο μαθητής, μέχρι και πριν λίγα χρόνια.

Μεγάλη μου ικανοποίηση θα ήταν και αυτή η νέα μου Μέθοδος για το Riq να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε σπουδαστή Μουσικού Σχολείου ή Ωδείου που ασχολείται με την εκμάθηση των παραδοσιακών κρουστών και πιο συγκεκριμένα με το Riq.

Γεράσιμος Χρ. Σιάσος

Διαστάσεις: 297 × 210 mm (Α4)
Σελίδες: 121
______________________

Method of Traditional Percussion Instruments: Riq II – ISMN 979-0-9016091-6-7

This book is a follow-up of the “Method of Traditional Instruments Riq I”. In this Method are presented, with progressive difficulty and through integrated compositions and studies, techniques of use of musical instruments, specially written for Riq, which are used in the traditional way of playing the instrument and borrowed from sophisticated techniques of various frame Drums. (Tar, Bendir, Kanjira, Tombak)

For the correct performance of sound – tapping on the instrument, targeted and clear instructions are used, as well as musical examples, thus analyzing how to use fingers on the body and zills of the instrument. For the musical recording of the Method, elements of the European Musical Notation have been used in this Method, as well as original signs, which are explained in each section, aiming at the easy reading of the sheet music by students or musicians who wish to acquire additional knowledge regarding new techniques about the use of Riq.

In this way, students can focus their study on every new technique and through exercises and pieces included in the Method, they can successfully integrate them in their playing.

Gerasimos Siasos

Dimensions: 297 × 210 mm (Α4)
Pages: 121

“Κρούω & Άδω” 1ο συναπάντημα “Κρούω τα Ντέφια & Άδω την Ξενιτιά” Τραγούδι Νότα Καλτσούνη

Μουσικό Σχήμα “Κρούω & Άδω” 1ο συναπάντημα “Κρούω τα Ντέφια & Άδω την Ξενιτιά”

Τραγούδι: “Ξενιτεμένο μου πουλί” – Παραδοσιακό τραγούδι της ξενιτιάς από το Πωγώνι Ηπείρου.

Τραγούδι: Νότα Καλτσούνη

Το γύρισμα του video έγινε στον “Όμιλο Ελληνικών Τεχνών” στην Πλάκα.

“Σύνολο Ηπειρώτικων Ντεφιών” Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεράσιμος Σιάσος Συμμετέχοντες:
– Αρλαπάνου Ράνια
– Γεωργίου Μαίρη
– Καραδήμας Αχιλλέας
– Τόκας Κωνσταντίνος
– Χατζηγεωργίου Σάββας
_________________
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Νότα Καλτσούνη την Αυθεντική φωνή του Πωγωνίου για την πολύτιμη συνεισφορά της στην ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού video που αφορά, την περαιτέρω ανάδειξη της Ηπειρώτικης Φωνής και του Παραδοσιακού οργάνου Ηπειρώτικο Ντέφι.

Solo n.5 Σε εννεάσημο ρυθμό 9/8 (2+2+2+3) για το Τουμπελέκι Γεράσιμος Σιάσος & Ελένη Μπενά

Solo n.5, Μέρος 1. “Σε εννεάσημο ρυθμό 9/8 (2+2+2+3)” της σελίδας 82, του Γ’ Κεφαλαίου της Μεθόδου με τίτλο: «Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών: Τουμπελέκι I» του Γεράσιμου Σιάσου.

Solo n.5, Part 1. “In nine-eight rhythm 9/8 (2+2+2+3)” page 82, οf the 3rd chapter of the method: “Method of Traditional Percussion Instruments: Toubeleki I” by Gerasimos Siasos.


Ευχαριστώ πολύ την μαθήτρια μου Ελένη Μπενά για την πολύτιμη συμμετοχή της στην παρουσίαση του Solo n.5 για το Τουμπελέκι.

Thanks so much my student Helen Bena for sound recording.

Solo n.3 “Chiftetelli Arabic rhythm” για το Τουμπελέκι Γεράσιμος Σιάσος & Ράνια Αρλαπάνου

Solo n.3 Μέρος 1. “Chiftetelli Arabic rhythm” της σελίδας 82, του Γ2’ Κεφαλαίου της Μεθόδου με τίτλο: «Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών: Τουμπελέκι II» του Γεράσιμου Σιάσου.

Solo n.3 Part 1. “Chiftetelli Arabic rhythm” page 82, οf the 3rd chapter of the method: “Method of Traditional Percussion Instruments: Toubeleki II” by Gerasimos Siasos.


Ευχαριστώ πολύ την μαθήτρια μου Ράνια Αρλαπάνου για την πολύτιμη συμμετοχή της στην παρουσίαση του Solo n.3 για το Τουμπελέκι.

Thanks so much my student Rania Arlapanou for sound recording.

Solo for Frame Drums n. 42 in 20/8 Gerasimos Siasos & Dimitris Kourasis

Advanced technique για τα Frame Drums “Solo n.42”
Solo n.42 (Θέση Οργανοχρησίας Knee Position) συνθετικά στοιχεία της παρούσας εκτέλεσης περιλαμβάνονται στην Μέθοδο με τίτλο: «Εφαρμογή Τεχνικών Οργανοχρησίας των Ethnic Frame Drums στα Ελληνικά Ντέφια» του Γεράσιμου Σιάσου.


Advanced technique for Frame Drums “Solo n.42”
Solo n.42 (Knee Position) components of this composition are included of the method: “Applied Techniques of the Ethnic Frame Drums in the Greek Tambourines” by Gerasimos Siasos.


Ευχαριστώ πολύ τον μαθητή μου Δημήτρη Κουράση για την πολύτιμη συμμετοχή του στην παρουσίαση του Solo n.42 για τα Frame Drums.

Νέος κύκλος Μαθημάτων «Παραδοσιακών Κρουστών & Frame Drums»

 Αθήνα: Ιανουάριος – Ιούνιος 2018Έναρξη Τετάρτη 10/01/2018

Το δοκιμαστικό μάθημα είναι Δωρεάν!!!

 Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεράσιμος Σιάσος

Για να δηλώσετε την συμμετοχή σας στα ιδιαίτερα μαθήματα Παραδοσιακών Κρουστών & Frame Drums επικοινωνήστε μαζί μας:

Κινητό: (+30) 6958462197
e-mail: siasos.gerasimos@gmail.com
Website: www.greekframedrums.com
Facebook: www.facebook.com/gerasimos.siasos

Για την αποτελεσματική επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφοράMethods & Music Scores Siasos Gerasimos (2) την διδασκαλία των Παραδοσιακών Κρουστών & των Frame Drums, έχω συγγράψει για κάθε κρουστό όργανο πρότυπες Μεθόδους, προσαρμοσμένες στις εκπαιδευτικές ανάγκες σύγχρονων διδακτικών αρχών, όπως της δημιουργίας των κινήτρων μάθησης, της πολυαισθητηριακής μάθησης και της ανάπτυξης κριτικής σκέψης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αναλυτική περιγραφή των διδακτικών ενοτήτων για κάθε όργανο ξεχωριστά πλοηγηθείτε στις σελίδες του ιστότοπου μας: www.greekframedrums.com

Χριστούγεννα με τον Παπαδιαμάντη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Σας ευχαριστούμε θερμά όλους σας για την παρουσία σας!
Με μεγάλη επιτυχία τελείωσε σήμερα Τρίτη 19/12/17 και η σημερινή μας Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (2)παράσταση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο που είχε ως θέμα: «Παρουσιάσεις δραματοποιημένων διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη»

 

 

Παρουσιάστηκαν τα διηγήματα: «Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη», «Το Χριστόψωμο» και «Φώτα-Ολόφωτα».

Ηθοποιοί: Παρασκευή Πατελάκη και Σοφία Γιαννιώτη.
Τις παραστάσεις πλαισίωσαν με παραδοσιακή μουσική ο Κωνσταντίνος Γράμπας στον ταμπουρά και ο Γεράσιμος Σιάσος στα κρουστά.

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (3)Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Φωτογραφίες: Νίκος Μυλωνάς

Πρόσκληση!!!

Σας περιμένουμε στο “Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο” να υποδεχθούμε τις εορτές των Χριστουγέννων!!!
Σάββατο 16/12 στις 12:00
και Τρίτη 19/12 στις 19:00

Το “Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο” υποδέχεται τις εορτές των Χριστουγέννων με θεατρικές παρουσιάσεις δραματοποιημένων διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.b_5241_prosklisipapadiamantis
http://www.byzantinemuseum.gr/?nid=2265

Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 12:00 και την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου στις 19:00 οι ηθοποιοί Παρασκευή Πατελάκη και Σοφία Γιαννιώτη θα παρουσιάσουν τα διηγήματα «Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη», «Το Χριστόψωμο» και «Φώτα-Ολόφωτα».

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν με παραδοσιακή μουσική ο Κωνσταντίνος Γράμπας στον ταμπουρά και οι Μαίρη Γεωργίου και Γεράσιμος Σιάσος στα κρουστά.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής: τηλ. 213 2139570 & 213 2139511 (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 14:00).

Μετά την πρόβα του 2ου Συνόλου Παραδοσιακών Κρουστών – Frame Drums.

Άλλη μια πρόβα τέλειωσε με το “2o Σύνολο Παραδοσιακών Κρουστών – Frame Drums” αποτελέσματα αυτής σε σύντομο χρονικό διάστημα!
«Αγαπητοί μου Μαθητές σας Ευχαριστώ Θερμά για την άψογη συνεργασία μας!»
Τα Σύνολα μας αποτελούν την συνέχεια της συστηματικής προσπάθειας, που γίνεται μέσω των ιδιαίτερων μαθημάτων των Ethnic Frame Drums και των Παραδοσιακών Κρουστών, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουμε τις σολιστικές τους δυνατότητες.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεράσιμος Σιάσος.

Μετά την πρόβα του 1ου Συνόλου Παραδοσιακών Κρουστών – Frame Drums.

Το Σύνολο Παραδοσιακών Κρουστών – Frame Drums αποτελεί την συνέχεια Σύνολο Παραδοσιακών Κρουστών – Frame Drumsτης συστηματικής προσπάθειας που γίνεται μέσω των ιδιαίτερων μαθημάτων των Ethnic Frame Drums και των Παραδοσιακών Κρουστών, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουμε τις σολιστικές δυνατότητες των Παραδοσιακών Κρουστών.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεράσιμος Σιάσος.