Η Νέα μου Μέθοδος με τίτλο: «Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών – Τουμπελέκι IΙ»

Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών:  Τουμπελέκι II – ISMN 979-0-9016091-5-0

Το παρόν βιβλίο μου αποτελεί συνέχεια της «Μεθόδου Παραδοσιακών Κρουστών Τουμπελέκι I». Στη Μέθοδο, παρουσιάζονται, με προοδευτική δυσκολία, μέσα από ολοκληρωμένες συνθέσεις και σπουδές ειδικά γραμμένες για τουμπελέκι, τεχνικές οργανοχρησίας, που αφενός χρησιμοποιούνται στον παραδοσιακό τρόπο παιξίματος του οργάνου και αφετέρου αποτελούν δάνεια εξελιγμένων τεχνικών διάφορων Frame Drums (π.χ. Riq, Tar, Bendir κ.ά.).

Όπως και στις προηγούμενες Μεθόδους μου της σειράς «Μέθοδοι Παραδοσιακών Κρουστών» και στη παρούσα Μέθοδο Τουμπελέκι ΙΙ, για την σωστή απόδοση των χτυπημάτων-ήχων στο όργανο χρησιμοποιούνται στοχευμένες, σαφείς οδηγίες και μουσικά παραδείγματα που αναλύουν τον τρόπο παιξίματος των δαχτύλων στο σώμα του οργάνου. Για την μουσική καταγραφή της Μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Μουσικής Σημειογραφίας καθώς και πρωτότυπα σημάδια τα οποία επεξηγούνται αναλυτικά σε ειδικό κεφάλαιο, με στόχο την απροβλημάτιστη ανάγνωση της παρτιτούρας από μαθητές ή από όποιον μουσικό θέλει να αποκτήσει επιπρόσθετες γνώσεις που αφορούν νέες τεχνικές για την οργανοχρησία του Τουμπελεκιού. Με αυτό τον τρόπο, ο μαθητής μπορεί να επικεντρώσει τη μελέτη του σε κάθε νέα τεχνική και μέσω των ασκήσεων και των κομματιών που εμπεριέχονται στη Μέθοδο (Solos & Duos ) να τις εντάξει με επιτυχία στο παίξιμό του.

Η Μέθοδος είναι προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σύγχρονων διδακτικών αρχών, όπως της δημιουργίας των κινήτρων μάθησης, της πολυαισθητηριακής μάθησης και της ανάπτυξης κριτικής σκέψης. Παραμένει ως κυρίαρχος στόχος η γραπτή κωδικοποίηση και αποτύπωση των διαφόρων χτυπημάτων και τεχνικών με αποτέλεσμα να περιοριστεί το άγχος των απομνημονευτικών διαδικασιών της προφορικής παράδοσης, με το οποίο επιφορτιζόταν ο μαθητής, μέχρι και πριν λίγα χρόνια.

Με εκτίμηση,
Γεράσιμος Χρ. Σιάσος

ISMN 979-0-9016091-5-0
Διαστάσεις: 297 × 210 mm (Α4)
Σελίδες: 101


Method of Traditional Percussion Instruments: Toubeleki II – ISMN 979-0-9016091-5-0

The Book I’ve Authored, presented here, constitutes a follow up in the “Method of the Traditional Percussion Instruments: Toubeleki I”. In this Method we exhibit techniques of playing the Toubeleki, which have a progressive degree of difficulty, through complete compositions specially designed for this particular instrument. These techniques are being used from traditional musicians but they also contain “loans” from advanced techniques of different Frame Drums such as, Riq, Tar, Bendir and others. In the Method presented here “Toubeleki II” we follow the same way as with the previous Methods of the series “Method of the Traditional Percussion Instruments”, for the correct depiction of the “strokes” applied on the instrument, in order to produce certain sounds. We use specific and clear directions and Music examples that analyses the way the fingers work upon the main body of the instrument. For the Music Documentation of the Method we use elements from the European Music Notation as well as Originals signs which are being thoroughly explained in a specific chapter in order to help the students, or any other Musician who wishes to enhance his knowledge regarding the Toubeleki, to read the Sheet Music as easier as possible. This way the student can focus his study in each technique and through the exercises and the “pieces” given to him in the Method (Solos & Duos) he can successfully incorporate them in his personal style of play.

Yours sincerely,
Gerasimos Siasos

ISMN 979-0-9016091-5-0
Dimensions: 297 × 210 mm (Α4)
Pages: 101